Regulamin kategorii

Biegun
Dziecięcy

edycja 2020

I. CEL
 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Propagowanie wśród dzieci i ich rodziców spędzania aktywnie czasu na świeżym powietrzu. 
II. ORGANIZATOR
 1. Adventure Park Gdynia Kolibki, ul. Bernadowska 1, 81-553 Gdynia, tel. 600-263-500
 2. Fundacja OCR Events
 3. Honorowy Patronat nad Biegun OCR 2020 objął:
  Prezydent Miasta Gdynia 
III. TERMIN, MIEJSCE i REALIZACJA
 1. Biegi odbędą się w dniu 31 maja 2020 roku.
 2. Baza imprezy – Adventure Park Gdynia Kolibki ul. Bernadowska 1 Start : Adventure Park Gdynia Kolibki Meta : Adventure Park Gdynia Kolibki
 3. Harmonogram: 
  • godz. 9:00 – Otwarcie biura zawodów
  • godz. 11:00 – Start kat. MINI (do 5-go roku życia)
  • godz. 11:30 – Start kat. KIDS (6-9 lat)
  • godz. 12:00 – Start kat. YOUNG (10 – 14 lat)
  • godz.13:00 – Start kat. JUNIOR (15-17 lat)
 4. Długość trasy to:
  • MINI – ok. 100 metrów;
  • KIDS – ok. 1000 metrów, 12 przeszkód;
  • YOUNG – ok. 1000 metrów, 12 przeszkód;
  • JUNIOR – ok. 1000 metrów, 14 przeszkód;
 5. Trasa oznaczona będzie kolorową taśmą sygnalizacyjną i zabezpieczona przez sędziów.
IV. UCZESTNICTWO
 1. W kategorii Biegun Dziecięcy mogą brać udział dzieci od 3-go roku życia.
 2. Prawo startu w kat. Biegun Dziecięcy mają wszyscy chętni nie mający przeciwwskazań lekarskich do udziału w biegach przeszkodowych, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową oraz uiścili opłatę.
 3. O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne. 
V. ZGŁOSZENIA
 1. Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych kategoriach.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2020 r. do wykorzystania limitu miejsc, lecz nie później niż do dnia 24 maja 2020 r. Zgłoszenie należy wysłać drogą internetową i uiścić opłatę startową w wysokości 30 zł.
 3. Organizator będzie przyjmował również zgłoszenia w dniu zawodów w zależności od ilości dostępnych miejsc.
  Skład pakietu startowego:
  • Możliwość wzięcia udziału w kat. Biegun Dziecięcy!
  • Masę darmowych zdjęć pokazujących jak walczą młodzi zawodnicy (nie gwarantujemy że na nich będą)
  • Profesjonalne zabezpieczenie medyczne na trasie biegu
  • Ubezpieczenie MAŁEGO zawodnika NNW
  • Wyjątkowy pamiątkowy medal dla każdego dziecka, które ukończy bieg.
  • Wodę/ napój na mecie
  • Gadżet okolicznościowy

UWAGA: organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia.

VI. KLASYFIKACJA
 1. Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie podanej w harmonogramie.
 2. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
 3. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie www.b4sportonline.pl oraz na stronie www.biegun.info.
 4. Po zakończeniu Bieguna Dziecięcego zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody: Puchary za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej dziewczynek i chłopców w grupach wiekowych 6-9 lat, 10-14 lat i 15-17 lat, a także nagrody rzeczowe dla KAŻDEGO uczestnika kategorii MINI (do 5 lat). 
VII. UWAGI KOŃCOWE
 1. Numer startowy musi zostać przypięty z przodu na klatce piersiowej.
 2. Nie zaśmiecamy trasy biegu – opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zabieramy za sobą i zadajemy na mecie pod rygorem wykluczenia.
 3. Organizator zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy, (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu. 
VIII. SKARGI I WNIOSKI

Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na charytatywny cel biegu.