Regulamin kategorii

Elite PRO

edycja 2023

Kategoria została stworzona aby umożliwić rywalizację najbardziej zaawansowanym zawodnikom OCR w Polsce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej specyficznej grupy biegaczy, stworzyliśmy serię wymagających przeszkód, usytuowanych na ok. 10 km trasie. Lata praktyki i doświadczeń pozwoliły nam na uzyskanie idealnych warunków współzawodnictwa zgodnie z zasadą fair play, a wprowadzenie rygorystycznych zasad nie pozwala na dopuszczenie do pomyłki w wyłanianiu zwycięzców.

Zasady dotyczące pokonywania przeszkód kat. Elite PRO
Ogólne zasady uczestnictwa w kat. Elite PRO

 

I. TRASA I ZASADY
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 10 kilometrów.
 2. Na trasie znajdują się :
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Starty zostaną podzielone na fale po ok. 30 osób.  Podczas przydzielania do fal startowych decydująca będzie kolejność dokonania zapisu przez zawodników. W skrajnych przypadkach Organizator może wprowadzić podział na mniejsze/ większe podgrupy.
 4. Poszczególne fale startować będą w odstępie czasowym wynoszącym 5 minut.
 5. Każdy uczestnik kategorii ELITE PRO obowiązkowo musi pokonać całą trasę biegu – ok. 10 km.
 6. Aby zostać sklasyfikowanym, każdy zawodnik fali ELITE PRO musi pokonać samodzielnie każdą przeszkodę.
 7. Pokonywanie przeszkody odbywa się od początku do końca na jednym jej torze. Niedozwolona jest zmiana toru podczas pokonywania przeszkody.
 8. Zawodnicy nie mogą sobie pomagać ani korzystać z pomocy osób trzecich, kibiców, obsługi.
 9. Niedozwolone jest chwytanie/korzystanie z elementów konstrukcyjnych podczas pokonywania przeszkód, chyba, że zostało to dozwolone w określonych przypadkach i opisane w Rulebooku.
 10. Nad prawidłowym pokonaniem przeszkody czuwa sędzia i jego decyzje są ostateczne.
 11. Sędzia może udzielić instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
 12. Zawodnicy Elite PRO zarówno kobiety jak i mężczyźni, mają tylko 1 podejście do przeszkody.
 13. Za rozpoczęcie próby pokonania przeszkody uważa się przekroczenie linii granicznej, bądź chwycenie obiema dłońmi elementów przeszkody.
 14. Na końcu trasy biegu zlokalizowana jest Karna Pętla, którą zawodnik pokonuje w przypadku niepokonania przeszkody znajdującej się na trasie biegu (utrata opaski).
 15. Organizator wyznacza jedną wspólną Karną Pętlę, zlokalizowaną tuż przed metą. Pętla to próba biegowa, siłowa, z obciążeniem, bez przeszkód konstrukcyjnych, o właściwie dobranej charakterystyce i czasie pokonania.
 16. W przypadku konieczności pokonania Karnej Pętli kilkukrotnie, zawodnik może odpoczywać w strefie wyznaczonej w pobliżu startu pętli karnej.
 17. Karną Pętlę wykonuje się tuż przed zakończeniem rywalizacji.
 18. Zawodnicy Elite PRO kobiet otrzymują po 5 opasek startowych.
 19. Zawodnicy Elite PRO mężczyzn otrzymują po 3 opaski startowe.
 20. Niepokonanie przeszkody skutkuje odcięciem opaski. Każdorazowa utrata opaski skutkuje koniecznością pokonania odpowiedniej ilości karnych pętli (1 opaska = 1 karna pętla).
 21. W przypadku utraty ostatniej opaski zawodnik zostaje przeniesiony na listę zawodników DNC (poza klasyfikacją).
 22. Seria Elite PRO dla kobiet: dozwolone jest korzystanie z ułatwień podczas pokonywania przeszkód (podesty, lżejsze obciążenia) zgodnie z zasadami określonymi w Rulebooku.
 23. Przeszkoda zakończona dzwonkiem zaliczona jest TYLKO w przypadku, gdy zawodnik wyraźnie uderzy dłonią w dzwonek, który wyda dźwięk.
 24. Zawodnicy będący już na trasie biegu po pokonaniu przeszkody nie mogą się wrócić w celu zabrania pozostawionych tam przedmiotów. Wszystko z czym chcą biec dalej muszą posiadać przy sobie w czasie pokonywania przeszkód.
 25. Zawodnik nie może utrudniać innemu uczestnikowi biegu pokonywania przeszkody.
 26. Wyprzedzanie: zawodnik wolniejszy jest zobowiązany ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu, schodząc na prawą stronę otaśmowanej trasy.
 27. Niedozwolone jest używanie magnezji oraz substancji klejących. Brak ustosunkowania się do zakazu będzie powodował dyskwalifikację.
 28. Niedozwolone jest ustawianie, ingerowanie, osuszanie, wycieranie przeszkód przed przystąpieniem do ich pokonywania.
 29. Szczegółowe zasady pokonywania przeszkód są opisane w Rulebookach, opublikowanych przed wydarzeniem sportowym.
 30. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 31. Aby zostać sklasyfikowanym, zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 32. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji.
 33. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 34. Każdy zawodnik kategorii Elite PRO zobowiązany jest do startu w dedykowanym plastronie z przypisanym numerem startowym.
 35. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.), czy obsługi biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 36. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 37. Zawodnik, który na mecie nie odda plastronu z napisem ELITE, zostanie zdyskwalifikowany.
 38. Warunkiem sklasyfikowana zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie go w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 39. Zawodników kategorii ELITE PRO kobiet obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny natomiast ELITE PRO mężczyzn 2,5 godziny.
 40. Po upływie limitu czasu Uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy, udania się bezpośrednio do strefy mety/biura zawodów i nie podlega klasyfikacji.
 41. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/żele.
 42. Na trasie biegu obowiązuję całkowity zakaz pozostawiani śmieci(opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy, zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 43. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduję się na stronie internetowej https://www.biegunocr.pl/
 44. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduję się na stronie internetowej https://www.biegunocr.pl/
 45. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Biegun OCR znajdują się na stronie internetowej https://www.biegunocr.pl/
 46. Wszystkich Uczestników biegu w kategorii ELITE PRO obowiązują niniejsze zasady.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wydarzenia sportowego bez wcześniejszego powiadamiania uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się przed startem, w dniu zawodów.
 3. Pobranie pakietu startowego w dniu wydarzenia oznacza, że Zawodnik zapoznał się z treścią regulaminu ogólnego oraz treścią załącznika dotyczącego zasad pokonywania przeszkód i uczestnictwa w kategorii ELITE PRO, zgadza się z jego postanowieniami i zobowiązuje się do jego przestrzegania.