Regulamin kategorii

Elite

edycja 2024

Kategoria stworzona z myślą o zawodnikach chcących poszerzać swoje doświadczenie w rywalizacji na wysokim poziomie. Dziesięciokilometrowa trasa naszpikowana przeszkodami zweryfikuje szybkość, sprawność oraz technikę uczestników.

Zasady dotyczące pokonywania przeszkód kat. Elite
Ogólne zasady uczestnictwa w kat. Elite

 

I. TRASA I ZASADY
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 10 kilometrów / dwie pętle o długości około 5 km (w zależności od edycji biegu).
 2. Na trasie znajdują się :
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Starty zostaną podzielone na fale po ok. 30 osób.  Podczas przydzielania do fal startowych decydująca będzie kolejność dokonania zapisu przez zawodników. W skrajnych przypadkach Organizator może wprowadzić podział na mniejsze/ większe podgrupy.
 4. Poszczególne fale startować będą w odstępie czasowym wynoszącym 5 minut.
 5. Aby zostać sklasyfikowanym, zawodnik kategorii ELITE musi pokonać całą trasę biegu.
 6. Aby zostać sklasyfikowanym, każdy zawodnik fali ELITE musi pokonać samodzielnie każdą przeszkodę.
 7. Pokonywanie przeszkody odbywa się od początku do końca na jednym jej torze. Niedozwolona jest zmiana toru podczas pokonywania przeszkody.
 8. Zawodnicy nie mogą sobie pomagać ani korzystać z pomocy osób trzecich, kibiców, obsługi.
 9. Niedozwolone jest chwytanie/korzystanie z elementów konstrukcyjnych podczas pokonywania przeszkód, chyba, że zostało to dozwolone w określonych przypadkach i opisane w Rulebooku.
 10. Nad prawidłowym pokonaniem przeszkody czuwa sędzia i jego decyzje są ostateczne.
 11. Sędzia może udzielić instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
 12. Zawodnicy Elite zarówno kobiety jak i mężczyźni, mają dowolną ilość podejść do przeszkody. 
 13. Powtarzanie przejścia przeszkody możliwe jest jedynie na jej skrajnym prawym torze.
 14. Za rozpoczęcie próby pokonania przeszkody uważa się przekroczenie linii granicznej, bądź chwycenie obiema dłońmi elementów przeszkody.
 15. Na końcu trasy biegu zlokalizowana jest Karna Pętla, którą zawodnik pokonuje w przypadku niepokonania przeszkody znajdującej się na trasie biegu (utrata opaski).
 16. Organizator wyznacza jedną wspólną Karną Pętlę, zlokalizowaną tuż przed metą. Pętla to próba biegowa, siłowa, z obciążeniem, bez przeszkód konstrukcyjnych, o właściwie dobranej charakterystyce i czasie pokonania.
 17. W przypadku konieczności pokonania Karnej Pętli kilkukrotnie, zawodnik może odpoczywać w strefie wyznaczonej w pobliżu startu pętli karnej.
 18. Karną Pętlę wykonuje się tuż przed zakończeniem rywalizacji, czyli po ukończeniu okrążenia trasy.
 19. Zawodnicy Elite kobiet i mężczyzn otrzymują po 3 opaski startowe.
 20. Niepokonanie przeszkody skutkuje odcięciem opaski. Każdorazowa utrata opaski skutkuje koniecznością pokonania odpowiedniej ilości karnych pętli (1 opaska = 1 karna pętla).
 21. W przypadku utraty ostatniej opaski zawodnik zostaje przeniesiony na listę zawodników DNC (poza klasyfikacją).
 22. Seria Elite dla kobiet: dozwolone jest korzystanie z ułatwień podczas pokonywania przeszkód (podesty, lżejsze obciążenia) zgodnie z zasadami określonymi w Rulebooku.
 23. Przeszkoda zakończona dzwonkiem zaliczona jest TYLKO w przypadku, gdy zawodnik wyraźnie uderzy dłonią w dzwonek, który wyda dźwięk.
 24. Zawodnicy będący już na trasie biegu po pokonaniu przeszkody nie mogą się wrócić w celu zabrania pozostawionych tam przedmiotów. Wszystko z czym chcą biec dalej muszą posiadać przy sobie w czasie pokonywania przeszkód.
 25. Zawodnik nie może utrudniać innemu uczestnikowi biegu pokonywania przeszkody.
 26. Wyprzedzanie: zawodnik wolniejszy jest zobowiązany ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu, schodząc na prawą stronę otaśmowanej trasy.
 27. Niedozwolone jest używanie magnezji oraz substancji klejących. Brak ustosunkowania się do zakazu będzie powodował dyskwalifikację.
 28. Niedozwolone jest ustawianie, ingerowanie, osuszanie, wycieranie przeszkód przed przystąpieniem do ich pokonywania.
 29. Szczegółowe zasady pokonywania przeszkód są szczegółowo opisane w Rulebookach, opublikowanych przed imprezą.
 30. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 31. Aby zostać sklasyfikowanym, zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 32. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja, jednak brak jego zwrotu bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji skutkować będzie obciążeniem uczestnika opłatą zgodną z cennikiem firmy wykonującej pomiar czasu.
 33. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 34. Każdy zawodnik kategorii Elite zobowiązany jest do startu w dedykowanym plastronie z przypisanym numerem startowym.
 35. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.), a także obsługi biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 36. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 37. Zawodnik, który na mecie nie odda plastronu z napisem ELITE, zostanie zdyskwalifikowany.
 38. Warunkiem sklasyfikowana zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie go w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 39. Zawodników kategorii ELITE kobiet obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny natomiast ELITE mężczyzn 2,5 godziny.
 40. Po upływie limitu czasu Uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy, udania się bezpośrednio do strefy mety/biura zawodów i nie podlega klasyfikacji.
 41. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/żele
 42. Na trasie biegu obowiązuję całkowity zakaz pozostawiani śmieci(opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy, zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 43. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduję się na stronie internetowej https://www.biegunocr.pl/
 44. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduję się na stronie internetowej https://www.biegunocr.pl/
 45. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Biegun OCR znajdują się na stronie internetowej https://www.biegunocr.pl/
 46. Wszystkich Uczestników biegu w kategorii ELITE obowiązują niniejsze zasady.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wydarzenia sportowego bez wcześniejszego powiadamiania uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się przed startem, w dniu zawodów.
 3. Dokonanie zakupu pakietu startowego na wydarzenie oznacza, że Zawodnik jest świdomy/a ryzyka jakie niesie za sobą uprawianie sportów ekstremalnych takich jak biegi przeszkodowe, a udział w wydarzeniu bierze na własną odpowiedzialność. Wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia w celach promocyjnych, a także przystępuje do ubezpieczenia PZU NNW obowiązującego podczas wydarzenia.
 4. Pobranie pakietu startowego w dniu wydarzenia oznacza, że Zawodnik zapoznał się z treścią regulaminu ogólnego oraz treścią załącznika dotyczącego zasad pokonywania przeszkód i uczestnictwa w kategorii ELITE, zgadza się z jego postanowieniami i zobowiązuje się do jego przestrzegania.