Regulamin wydarzenia

Biegun OCR GAMES

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze sportowym
  i rekreacyjnym organizowanych przez Fundację OCR Events z siedzibą w Gdyni.
 2. Impreza promuję się pod nazwą własną „BIEGUN OCR GAMES”.
 3. Stroną promującą wydarzenie sportowe jest biegunocr.pl oraz profil na portalach społecznościowych: https://www.facebook.com/biegunocr/
 4. Udział w wydarzeniu sportowym jest całkowicie dobrowolny.
 5. Aktywny udział w wydarzeniu sportowym jest możliwy – WYŁĄCZNIE – po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją, zarejestrowaniu
  się na platformie zapisów online oraz wyrażeniu odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich oświadczeń i akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa.
 6. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe.
II. CEL IMPREZY
 1. Popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej.
 2. Popularyzacja biegania oraz pokonywania przeszkód jako najprostszej formy rekreacji.
 3. Popularyzacja biegania i pokonywania przeszkód celem poprawy ogólnej sprawności ruchowej.
 4. Upowszechnienie zawodów OCR jako dyscypliny umożliwiającej szerszej grupie zawodników wykazanie się i sprawdzenie swoich możliwości, w warunkach na pograniczu ekstremalnych.
III. ORGANIZATOR

Organizatorami wydarzenia sportowego BIEGUN OCR GAMES jest:

 • Fundacja OCR Events
  Ul. Bernadowska 1, 81-553 Gdynia
  NIP: 5862336597

zwany dalej „Organizatorem”.

IV. CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA SPORTOWEGO BIEGUN OCR GAMES.
 1. BIEGUN OCR GAMES to wydarzenie sportowe nastawione na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie rodziny i przyjaciół, a także dobrą zabawę. Na trasie znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność fizyczną, skoczność, siłę i odporność psychiczną uczestników. Dodatkowo celem jest wyłonienie najlepszych zawodników
  w poszczególnych kategoriach.
 2. Udział w wydarzeniu sportowym BIEGUN OCR GAMES niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko fizycznych obrażeń lub/i śmierci, choroby lub/i zniszczenia lub utraty osobistej własności.
 3. Udział w wydarzeniu sportowym BIEGUN OCR GAMES jest całkowicie dobrowolny i wynikający
  z własnej i nieprzymuszonej wolnej woli Uczestnika, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i potwierdzić, że jego udział w każdym z wydarzeń następuje
  z własnej, nieprzymuszonej woli i jest całkowicie dobrowolny, niezależnie od tego co zostało mu zasugerowane w jakikolwiek sposób.
 4. Uczestnicy powinni charakteryzować się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia czy zamkniętych pomieszczeń
  nie powinny brać udziału w wydarzeniu, lub omijać wyżej wymienione elementy trasy.
 5. Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej chwili odstąpić od realizacji uczestnictwa, począwszy od startu. Uczestnik nie musi uczestniczyć w żadnym ćwiczeniu, przeszkodzie i może się wycofać z uczestnictwa w każdym dowolnym momencie. Uczestnik sam decyduje o tym, czy jego stan zdrowia, kondycja, czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w wydarzeniu lub jego części.
V. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA
 1. Wydarzenie sportowe odbywa się w Gdyni, na terenach przynależących do Adventure Park, OCR Park oraz terenach sąsiadujących, tj. lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Gdańsk. Miasteczko zawodów znajduje się przy ul. Bernadowskiej 1.
 2. Wydarzenie sportowe odbędzie się 21.10.2023 roku w godzinach 09:00 – 16:30. Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajduje się na stronie www.biegunocr.pl
 3. W wydarzeniu sportowym mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia sportowego z przyczyn żałoby narodowej, działania siły wyższej lub rozporządzenia administracyjnego. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do przepisania się na inny bieg w tej samej formule.
VI. PRZESZKODY
 1. Na trasie wydarzenia sportowego znajdują się przeszkody naturalne uwarunkowane ukształtowaniem terenu (np. podbiegi), jak i specjalnie przygotowane konstrukcje, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju wybranej przez Uczestnika wydarzenia kategorii. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdują się na Stronie internetowej oraz udostępniane są przed terminem wydarzenia w postaci mapki z opisem i rulebookiem.
VII. UCZESTNICTWO
 1. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które najpóźniej na dzień przed datą rozpoczęcia wydarzenia sportowego ukończą 18 rok życia, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej.
 2. Prawo udziału w wydarzeniu sportowym BIEGUN OCR GAMES mają również osoby, które w roku 2023 ukończą 13 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika (osobista obecność Opiekuna i Uczestnika w biurze zawodów i potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe), a podczas rywalizacji na terenie wydarzenia będzie stale obecny pełnoletni opiekun dziecka.
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu sportowym jest:
  1. założenie konta w serwisie zapisów online i wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
  2. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
  3. akceptacja udziału na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa
   i ryzyko wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku pogorszenia stanu zdrowia lub doznania kontuzji;
  4. weryfikacja Uczestnika przeprowadzona w biurze zawodów, w dniu zawodów;
  5. w przypadku małoletnich uczestników –  złożenie w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna posiadającego upoważnienie od opiekuna prawnego i podpisaną przez niego zgodę na start dziecka. Oświadczenie należy podpisać w dniu zawodów, podczas weryfikacji w biurze zawodów.
  6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;
  7. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników wydarzenia sportowego. Mogą one być wykorzystywane przez Organizatora
   poprzez umieszczenie na nośnikach, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.
  8. przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem,
   gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.
VIII. ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku
  w następujących formach:
  1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
   w dowolnej formie;
  2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza
   lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie;
  3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
  4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;
  5. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  6. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach;
  7. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych;
  8. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.
 2. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w punkcie VII, podpunkt 4. paragraf e). Zezwolenie
  jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu:
  1. podczas zapisu online na konkretny bieg na stronie internetowej www.b4sportonline.pl
  2. podczas akceptacji online oświadczenia na stronie internetowej www.b4sportonline.pl
  3. podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem.

Zezwolenie może zostać wycofane w formie pisemnej.

IX. ZASADY ZAPISÓW
 1. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej z serii startowych.
 2. Warunkiem zapisania się na wydarzenie sportowe jest założenie konta w serwisie b4sportonline.pl, wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na Stronie internetowej i uiszczenie opłaty startowej zgodnej z aktualnym cennikiem zamieszczonym
  na stronie www.biegunocr.pl
 3. Dokonując zapisu na wydarzenie sportowe Uczestnik wskazuje datę startu, kategorię w jakiej będzie uczestniczył  oraz ewentualnie preferowaną przez niego pozycję na starcie („top 50”). 
 4. Zapisy na wydarzenie z gwarancją otrzymania pełnego pakietu startowego przyjmowane są elektronicznie do terminu określonego w formularzu zapisów elektronicznych.
 5. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa powyżej.
 6. Zapisy online zamykane są najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą biegu lub w innym terminie określonym w elektronicznym formularzu zapisów. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w biurze zawodów danego wydarzenia sportowego. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania w takim przypadku dodatkowej opłaty administracyjnej.
 7. Uczestnik posiadający voucher lub kod zniżkowy może dokonać zapisu na wydarzenie sportowe przy użyciu tego vouchera lub kodu zniżkowego wyłącznie poprzez rejestrację online.
 8. Dokonywanie wszelkich zmian w zatwierdzonym wcześniej formularzu zgłoszeniowym jest możliwe najpóźniej na 10 dni przed planowanym zamknięciem rejestracji online lub w dniu zawodów, po uprzednim uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 40 złotych na konto bankowe Organizatora lub gotówką/ kartą w biurze zawodów. W celu dokonania zmian należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy zapisy@ocrevents.pl
X. OPŁATA STARTOWA
 1. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zapisu na wydarzenie sportowe oraz wybranej kategorii startowej, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty dokonania płatności, nie zaś od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 2. Wysokość opłaty startowej dla każdego wydarzenia sportowego określona została w cenniku opublikowanym na stronie internetowej.
 3. Możliwe jest zapisanie się na wydarzenie sportowe i uiszczenie opłaty startowej w biurze zawodów gotówką/ kartą, w przypadku dostępności miejsc na wybrane wydarzenie sportowe. Organizator ma prawo pobrać w takim przypadku dodatkową opłatę administracyjną.
XI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W BIEGU
 1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę startową, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni przed datą wydarzenia sportowego, na który dokonano zapisu, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia
  od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora – Fundację OCR Events z siedziba w Gdyni, o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zapisy@ocrevents.pl, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty, z której został dokonany zakup.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci równowartość ceny pakietu startowego z dnia zakupu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.
 4. W przypadku gdy rezygnacja z wydarzenia sportowego, o którym mowa w powyższym punkcie, dokonywana jest po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności/ nie przepisuje startów na kolejną edycję/ nie zwraca wpłaconej kwoty w formie vouchera podarunkowego.
 5. Przepisanie opłaty startowej na voucher/ kolejną edycję biegu równoznaczne jest z odstąpieniem od zawarcia umowy co oznacza, że w.w. obowiązują identyczne zasady (podpunkt 1-4).
XII. ŚWIADCZENIA
 1. Kwota wpisowego pokrywa koszty:
  1. Możliwości udziału w imprezie sportowej
  2. Ubezpieczenia NNW
  3. Opieki medycznej na trasie
  4. Pamiątkowego medalu po ukończeniu ostatniego etapu wydarzenia
  5. Pakietu gadżetów Biegun OCR GAMES
  6. Napoju otrzymywanego po przekroczeniu linii mety
  7. Fotorelacji z wydarzenia (nie gwarantujemy, że każdy zawodnik znajdzie się na zdjęciach)
  8. Możliwości przechowania rzeczy osobistych w depozycie
  9. Możliwości skorzystania z pryszniców oraz przebieralni

Wyżej wymienione świadczenia mogą ulec zmianie, aktualne informację dostępne są na stronie www.biegunocr.pl.

XIII. KLASYFIKACJA I NAGRADZANIE

Klasyfikowani i nagradzani zostają trzej najlepsi uczestnicy, którzy pokonają wskazane przeszkody według zasad opublikowanych w rulebook  i pokonają wyznaczoną trasę mieszcząc się w limicie czasowym. Organizator przewiduje nagrodzenie pierwszego najszybszego mężczyzny oraz pierwszej najszybszej kobiety i dwoje zawodników na drugim i trzecim miejscu. Pierwsza kobieta i pierwszy mężczyzna otrzymają nagrodę finansową w wysokości 2000 zł każdy, drugi i trzeci zawodnik zostanie nagrodzony pamiątkową statuetką oraz nagrodami rzeczowymi. Organizator nie przewiduje podziału na klasyfikację wiekową.

XV. BEZPIECZEŃSTWO
 1. Organizatorzy wydarzenia sportowego Biegun OCR dokładają wszelkich starań aby zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo podczas startów.
 2. Ze względu na charakter wydarzenia, Uczestnik powinien rozważyć zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegunie, szczególnie wynikającym ze stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.
 3. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegunie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia udziału w wydarzeniu sportowym osobom, które wykazują zachowania świadczące o wcześniejszym spożyciu alkoholu i/ lub innych środków odurzających.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia udziału w wydarzeniu sportowym osobom, które swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla innych zawodników i przedstawicieli organizatora. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty wpisowego.
 6. Organizatorzy wydarzenia sportowego dopuszczają możliwość zarządzenia przerwy technicznej w celu dezynfekcji przeszkód.
 7. W przypadku krwawiących ran, zawodnik może zejść z trasy w celu jej opatrzenia, może to zrobić:
  a) samodzielne korzystając z zestawu pierwszej pomocy dostępnej w przy przeszkodach;
  b) korzystając z pomocy osoby z zewnątrz lub obsługi, na własną odpowiedzialność, będąc świadomym, iż osoba ta może nie posiadać uprawnień z zakresu pierwszej pomocy;
  c) korzystając z pomocy medyków.

Po opatrzeniu rany sędzia decyduje, czy zawodnik może kontynuować bieg, decyzja sędziego jest ostateczna.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest organizator wydarzenia, Fundacja OCR Events.
 2. Dane osobowe Uczestników wydarzenia sportowego Biegun będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, klasyfikacji, ubezpieczenia, a także przyznania nagród i wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia obejmuje publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, w celu opublikowania list startowych i wyników.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w imprezie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników wszystkich wyników, wraz z ich danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia, miejscowością, wiekiem) do podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym firmy dokonującej pomiaru czasu uczestników na Wydarzeniu, jak również do Stowarzyszenia OCR Polska. Przekazanie wyników umożliwia tym podmiotom publikację tych wyników wraz z danymi osobowym Uczestnika na ich stronach internetowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie współorganizowania imprezy oraz ubezpieczenia uczestników na czas imprezy.
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
   1. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
   2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wydarzenia sportowego bez wcześniejszego powiadamiania uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się przed startem, w dniu zawodów.
   3. Pobranie pakietu startowego w dniu wydarzenia oznacza, że Zawodnik zapoznał się z treścią regulaminu ogólnego oraz regulaminu danej kategorii startowej, zgadza się z jego postanowieniami i zobowiązuje się do jego przestrzegania.