Regulamin kategorii

Open

edycja 2024

Głównym celem tej kategorii jest upowszechnienie biegów terenowych z przeszkodami jako dyscypliny umożliwiającej szerszej grupie zawodników wykazaniem się i sprawdzeniem swoich możliwości. Trasa o długości 7 km została urozmaicona o przeszkody naturalne oraz około 25+ konstrukcji, które pokonywać można zarówno samemu jak i przy pomocy innych zawodników.

Zasady dotyczące pokonywania przeszkód kat. Open
Ogólne zasady uczestnictwa w kat. Open
 
I. TRASA I ZASADY
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 7 kilometrów.
 2. Na trasie znajdują się:
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Każda fala startowa posiada limit uczestników.
 4. Poszczególne fale startować będą w odstępie czasowym wynoszącym 5 minut.
 5. Każdy Uczestnik kategorii Open musi pokonać całą trasę aby zostać sklasyfikowanym.
 6. Zawodnik kategorii Open otrzymuje 1 opaskę, którą umieszcza na nadgarstku.
 7. Zawodnik kategorii Open ma 1 podejście do przeszkody, z tym że dla fali Open organizator dopuszcza możliwość wyznaczenia toru Slow Lane na wybranych przeszkodach konstrukcyjnych, do powtórnej próby pokonania przeszkody – jedno dodatkowe podejście torem Slow Lane.
 8. Za rozpoczęcie próby uważa się przekroczenie linii granicznej, bądź chwycenie obiema dłońmi elementów przeszkody.
 9. Pokonywanie przeszkody odbywa się od początku do końca na jednym jej torze. Niedozwolona jest zmiana toru podczas pokonywania przeszkody.
 10. Skuteczne pokonanie przeszkody zostaje zaliczone po poprawnym, samodzielnym pokonaniu konstrukcji zgodnie z zasadami zawartymi w RuleBook, bez działań uznanych za niedozwolone.
 11. Za brak pokonania przeszkody zawodnik Fal Open każdorazowo otrzymuje znacznik na opasce – oznaczenie wykonane przez sędziego markerem.
 12. Organizator wyznacza jedną wspólną pętlę karną zlokalizowaną tuż przed metą. Pętla to próba biegowa, siłowa, z obciążeniem, bez przeszkód konstrukcyjnych, o właściwie dobranej charakterystyce i czasie pokonania.
 13. Zawodnik za każdą niepokonaną przeszkodę na trasie biegu pokonuje pętlę karną.
 14. W przypadku konieczności pokonania pętli karnej kilkukrotnie, zawodnik może odpoczywać w strefie wyznaczonej w pobliżu startu pętli karnej.
 15. Zawodnik kategorii Open wykonuje karę sumaryczną tuż przed zakończeniem rywalizacji, czyli tuż przed wbiegnięciem do strefy mety.
 16. Zawodnik może zrezygnować z pokonania pętli karnej w dowolnym momencie, o czym niezwłocznie poinformuje sędziego pętli. Wówczas zawodnikowi zostanie odcięta opaska. Zawodnik tym samym przechodzi na listę FOR FUN (poza klasyfikacją).
 17.  Zawodnik fali Open po nie pokonaniu przeszkody może zdecydować, czy chce odciąć opaskę i biec w formule „For Fun” (poza klasyfikacją) bez konieczności podchodzenia do kolejnych przeszkód i z pełną możliwością pomocy na dalszych przeszkodach, czy też chce zbierać znaczniki ewentualnych dalszych niepokonanych przeszkód.
 18. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz w przypadku gdy nie decyduje się on na formułę „For Fun”.
 19. Decyzje sędziego są ostateczne.
 20. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 21. Aby zostać sklasyfikowanym, zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w czasie trwania biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 22. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja, jednak brak jego zwrotu bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji skutkować będzie obciążeniem uczestnika opłatą zgodną z cennikiem firmy wykonującej pomiar czasu.
 23. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 24. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.), czy obsługi biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 25. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 26. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 27. Uczestników kat. OPEN obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.
 28. Po upływie limitu czasu Uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy, udania się bezpośrednio do strefy mety/ biura zawodów i nie podlega klasyfikacji.
 29. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/ żele.
 30. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 31. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 32. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 33. Ogólny regulamin uczestnictwa w wydarzeniach sportowych Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info
 34. Wszystkich Uczestników wydarzeń sportowych w kategorii Open obowiązują niniejsze zasady.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wydarzenia sportowego bez wcześniejszego powiadamiania uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się przed startem, w dniu zawodów.
 3. Dokonanie zakupu pakietu startowego na wydarzenie oznacza, że Zawodnik jest świdomy/a ryzyka jakie niesie za sobą uprawianie sportów ekstremalnych takich jak biegi przeszkodowe, a udział w wydarzeniu bierze na własną odpowiedzialność. Wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia w celach promocyjnych, a także przystępuje do ubezpieczenia PZU NNW obowiązującego podczas wydarzenia.
 4. Pobranie pakietu startowego w dniu wydarzenia oznacza, że Zawodnik zapoznał się z treścią regulaminu ogólnego oraz treścią załącznika dotyczącego zasad pokonywania przeszkód i uczestnictwa w kategorii OPEN, zgadza się z jego postanowieniami i zobowiązuje się do jego przestrzegania.